Kullanıcı Sözleşmesi

Menü

COMNET A.Ş. İNTERNET ve ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ GENEL KOŞUL VE ŞARTLARINI İÇERİR ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

1. KAPSAM: 

COMNET İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi ile işbu Sözleşme ekinde mevcut Sipariş Formu ve Ek Protokol ile detayları belirlenen hizmet(ler)in, Comnet Bilgi İletişim Teknolojileri Tic. A.Ş. (COMNET) tarafından ............(Müşteri)’ye sağlanmasına ilişkin koşul ve şartların düzenlenmesi bu Sözleşme ve eklerinin konusu ile kapsamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından imzalanacak Sipariş Formları ve Ekler ile bir bütün oluşturur.

2. MÜŞTERİ DESTEK HİZMETLERİ 2.1. Müşteri, alınan hizmet ile ilgili olası oluşabilecek problem soru ve sorunlar için, arıza şikayet bildirimini, destek ve değişiklik taleplerini varsa soru ve önerilerini belirtilen iletişim yöntemleri ile COMNET’e bildirmekle yükümlüdür. 2.2. 7/24 destek e-posta adresi destek@comnet.net.tr olarak belirtilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin her yerinden 444 46 78 numaralı COMNET destek hattından müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilecektir. Bunların dışında müşteriye tahsis edilecek kullanıcı hesabı ile COMNET web sitesine giriş yaparak 7/24 destek talebi oluşturabilecektir. 2.3. COMNET kendisine ulaşacak destek taleplerini en geç 1 saat içerisinde işleme alarak olası aksiyon planını müşteriye 

iletecektir. 2.4. Açılan destek taleplerinin en kısa sürede işleme alınabilmesi için COMNET azami özen ve önemi gösterecektir. 2.5. COMNET tarafından yönetilmeyen varsa müşteri ekipmanlarında meydana gelebilecek arıza ve sorunlardan COMNET 

sorumlu tutulamayacaktır. Bu gibi durumlar eskalasyon sürelerini etkilemeyecektir. 2.6. Destek e-posta adresleri ve destek hattı numaralarında yapılacak olası güncelleme/değişiklik bilgileri COMNET web 

sitesinde ilan edilmektedir. 

3. TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ 3.1. COMNET verilecek hizmetlerin çeşitliliğine göre değişiklik gösterebilmekle beraber aşağıdaki hususların tümü veya bir 

kısmını müşteri teknik destek hizmetleri kapsamında müşteriye sağlayacaktır. 3.2. 7/24 kesintisiz (mücbir sebepler ve COMNET sorumluluğunda olmayan durumlar hariç) destek erişimi sağlanacaktır. 3.3. Verilen hizmetin çeşidine göre mümkün durumlarda 7/24 uzaktan izleme gerçekleştirilecektir. 

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. İşbu sözleşme konusu hizmetlerin verilebilmesi için varsa gerekli olan COMNET’e ait cihazların kurulumu, COMNET’in 

belirleyeceği teknik ekiplerce, varsa şartnamede belirtildiği şekilde yapılandırılması COMNET’e aittir. 4.2. Müşteri verilen hizmetten yararlanmak için ihtiyaç duyacağı tüm donanım ve yazılımı kendisi temin etmekle yükümlüdür. İhtiyaç duyulan donanım ve yazılımlar ücreti belirtilmek şartı ile taahhüt kapsamında veya taahhütsüz olarak COMNET’den temin edilebilecektir. 4.3. İlgili donanım ve yazılımların garanti ve sorumlulukları üretici firmalara aittir. COMNET üçüncü parti firmaların 

donanım ve yazılımlarında oluşabilecek hata veya sorunlardan sorumlu tutulamaz. 4.4. Müşteri varsa taahhüt kapsamında ücretsiz kullandığı yazılım ve donanımı uygun ortam ve koşullarda çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamdaki donanım ve yazılımlarda oluşacak zarar ve ziyandan (normal kullanımdan doğan eskime ve yıpranma hariç) Müşteri sorumludur. Bu durumlarda olası zarar, ziyan ve/veya tamir bakım masrafları müşteri tarafından peşin olarak ödenir. 4.5. COMNET varsa hizmete özel servis seviyesi anlaşmasını ihlal etmeksizin sistemlerinde, donanım ve yazılımlarında 

gerekli gördüğü bütün güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutar. 4.6. Müşteri kendi lokasyonunda hizmet alıyor ise COMNET’e ait donanım ve/veya yazılımların, alınan hizmet çerçevesinde fiziksel güvenliğini sağlamak zorundadır. Yine Müşteri kendi lokasyonunda gerekli durumlarda jeneratör ve UPS gibi korumalı enerji sağlanması, gerekiyor ise soğutma ve kablolamanın sağlanması müşteri sorumluğundadır. 4.7. COMNET Müşteriye ait yazılım ve donanımlarda oluşabilecek güvenlik problemlerinden sorumlu değildir. 4.8. COMNET kendi sistemleri dışında özellikle Türk Telekom A.Ş. ve/veya diğer operatörlerin sistemde meydana gelen arızalardan sorumlu değildir. Yine bu operatörlerin sistemlerinde meydana gelebilecek yavaşlık, arıza ve/veya haberleşmeyi engelleyecek durumlarda sorumluluk COMNET’e ait değildir. 4.9. COMNET ilgili kişi ve/veya kurumlardan gerekli izinleri alarak hizmet vermektedir. Müşteri bulunduğu lokasyonda gerekli izinleri, yasal ve/veya idari izinleri alınması gereken ilgililerden aldığını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 1 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

COMNET tarafından tesis edilen alt yapı tesislerinin kullanım hakkı COMNET’e aittir. Müşteri bu tesisi başka bir firmaya kullandırılamaz veya devredemez. 

5. MALİ HUSUSLAR: 

5.1. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece Taraflar, bu Sözleşmenin müzakeresi ve imza edilmesi ile ilgili olarak üzerlerine düşen masraf ve harcamaları kendileri karşılayacaklardır. 

5.2. Müşteri, mevcut yasa, yönetmelik ve düzenlemelerin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilmesi ile ilgili olarak öngördüğü mali sorumluluk sigortasını ve gerekli diğer tüm sigortaları, masraflarını kendisi üstlenerek yaptıracaktır. Müşteri, Hizmetlerin veya bu Sözleşmenin ifası sırasında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmalarından doğacak tüm masraflardan tek başına kendisi sorumlu olacaktır. Müşteri tarafından yapılacak ödemelerde Türk ya da yabancı bankaların talep ettiği havale ve diğer gönderim masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır. 

5.3. Hizmetlere ilişkin ücretler ilk hizmet başlangıcında; Sipariş/Teklif Formu, Ödeme Planı ile tanımlanmaktadır. İlk sipariş sonrası talep edilebilecek ek hizmetler ve ilk Sipariş Formu’na ilişkin güncellemeler, işbu sözleşmeye ve ilk Sipariş Formu’na Ek olarak düzenlenecek Ek Protokol(ler) ile tanımlanmaktadır. Koşulları ve vadeleri taraflarca belirlenecek olan ödemeler, hizmetin müşteri tarafından alınmaya başlamasından sonra yapılacaktır. Müşterinin hizmeti almaya başlaması öncesinde COMNET’in müşteriden varsa kurulum bedeli talep edebilir. 

5.4. Faturalar, ilgili Teklif/Sipariş Formu, veya Ek Protokol’de aksi belirtilmediği sürece faturanın kesildiği tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden USD ($) karşılığı TL olarak düzenlenecektir. 

5.5. Vade tarihinde yapılmayan ödemelere ilişkin olarak, Vade Tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre için USD bedellere aylık %2 (yüzde-iki) oranında, Türk Lirası bedellere ise TCMB tarafından yayınlanan ve 1 (bir) yıllık Türk Lirası mevduatına bankalar tarafından uygulanabilecek en yüksek oranda gecikme faizi işleyecektir. Müşteri geciktiği ödemelerini işbu maddeye göre hesaplanacak gecikme faiziyle birlikte COMNET’e ödeyecektir. 

5.6. Resmi kurum ve kuruluşların belirlemiş olduğu yasa, yönetmelik ve talimatlarda öngörülen mevcut vergi, katma değer vergisi, satış vergisi, harç, resim ve diğer ilave bedeller, Hizmetler ve Sözleşme kapsamındaki ücretlere dâhil değildir ve bunların tümünün Müşteri tarafından muaccel oldukları tarihte derhal ödenmesi gerekir. 

5.7. Müşterinin yapacağı ödemelerde yasa ve yönetmeliklerin öngördüklerinin dışında herhangi bir kesinti, mahsup veya karşı talep olmayacak, tüm bu ödemeler vergi dairesi ve diğer resmî kurumların belirlemiş olduğu vergi, harç ve diğer her türlü ödemeden hariç kesintisiz ve stopajsız olarak yapılacaktır. Eğer yasa ve yönetmelikler kesinti veya stopaj uygulamasını öngörüyorsa, Müşteri ilgili ödemeyle birlikte söz konusu ek tutarı da ödeyerek COMNET’in böyle bir kesinti veya stopaj yokmuşçasına bunlardan hariç şekilde fiilen söz konusu tutarın tamamını almasını sağlayacaktır. Müşteri gerekli kesinti veya stopaj uygulamasını yapacak, kesinti veya stopaj uygulanan tutarı ilgili devlet dairesine ödeyecek ve söz konusu ödemeyle ilgili belgeleri derhal COMNET’e gönderecektir. 

5.8. İşbu Sözleşmede belirlenmeyen ödemelere ilişkin, mali ve diğer teminatlara ilişkin hususlar ilgili Teklif/Sipariş Formu, ve Ek Protokol’lerde düzenlenir. 

6. BEYANLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER: 

6.1. Taraflar işbu Sözleşmeyi imzalayarak, işbu Sözleşme ile kararlaştırılan tüm tazminat, cezai şart ve faiz miktarlarını kabul ettiklerini beyan eder ve söz konusu miktarların fahiş olmadığını kabul ederler. 

6.2. Bu Sözleşme Taraflar arasında bir ortaklık, temsilcilik veya ortak teşebbüs ilişkisi kurulmasını amaçlamamakta veya böyle bir sonuç doğurmamaktadır. Müşteri, COMNET’i temsil veya ilzam edemez, COMNET adına taahhütte bulunamaz. Müşteri, COMNET’i bağlayıcı bir işlemde bulunma yetkisine de haiz olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.3. Müşteri kendisi ve çalışanlarının veya temsilcilerinin eylem ve temerrütlerinden tam anlamıyla ve tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 2 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

6.4. Müşteri, kendisine üçüncü şahıslar tarafından doğrudan sağlanan yazılım aplikasyonları ve benzeri içeriklerin (Üçüncü Şahıs İçeriği) kullanım riskinin tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. 

6.5. Müşteri, Hizmeti hileli veya suiistimal ederek kullanmayacak, başkalarının Hizmeti hileli veya suiistimal ederek kullanmasına izin vermeyecek ya da yardımcı olmayacaktır. 

6.6. Müşteri ve varsa Müşterinin kullanıcıları (İşbu sözleşme kapsamında ‘Müşterinin kullanıcıları’ ile kastedilen Müşterinin müşterileri, aboneleri, taşeronları ve diğer tüm Müşteriden kullanım sağlayan 3. kişilerdir), bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, teklifsiz olarak e-posta göndermeyecek ve bunları alan kullanıcıların (alıcılar) şikâyette bulunmasına sebep olmayacak veya e-posta bombardımanı yapmayacak (şahısların e-posta hesaplarına aşırı miktarda istenmeyen veya teklifsiz e-posta göndermek); veya kullanıcıya ait olmayan hesap veya bilgisayar kaynağına ulaşmak üzere yetkisiz olarak başarılı veya başarısız girişimlerde bulunmayacak (sahte e-posta); veya ödeme yapmamak için herhangi bir yöntem veya araç yoluyla hizmeti elde etmek veya elde etmeye çalışmak faaliyetlerinde bulunmayacak veya herhangi bir yöntem veya araç yoluyla başka bir müşterinin bilgilerine izinsiz erişimde bulunmayacak, bu bilgileri değiştirmeyecek, yok etmeyecek ya da bu yönde girişimde bulunmayacak veya kasıtlı olarak herhangi bir COMNET müşterisi veya son kullanıcılarını hizmet dışı bırakacak faaliyetlerde bulunmayacak (senkronize sıra numarası <SYN> saldırıları gibi); veya hizmeti, diğer müşteri ve yetkili kullanıcıların hizmet omurgasını kullanımına müdahale etmek üzere ya da yasalara aykırı olarak veya yasadışı eylemlerden yararlanarak kullanmayacaktır. 

6.7. COMNET, Müşterinin kişisel bilgilerini sınırlı olarak işleme alma yetkisine sahiptir ve Hizmetin verilmesiyle ilgili olarak uygulanmakta olan veri koruma yasalarına uymakla mükelleftir. Müşteri, Hizmetlerle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, mevcut veri koruma yasalarına da uygun bir şekilde doğrudan veya üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bilgilerini işleme almak ve uluslararası telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili ihaleler; uluslararası toplantılar; potansiyel yeni müşterilerin izlenmesi veya promosyona yönelik diğer faaliyetler kapsamında Müşteri portföyünün sunumuyla ilgili olarak adının, ticari markalarının veya kendisine ait olan diğer sembol ve logoların kullanılması konularında COMNET’e yetki vermiştir. 

6.8. Müşteri, içeriğin (Müşteri İçeriği) geliştirilmesinden, içeriğinden, işletilmesinden, bakımından, risklerinden ve kullanımından tek başına sorumludur. COMNET, Müşteriye ait fiilen saklanan veya internet ortamına sunulan bilgi, belge, veri ve içeriklerden (Müşteri İçeriği) sorumlu değildir. Saklanan, yayınlanan ya da sunulan Hizmetlerin içeriğinden kaynaklanan Müşteri ve üçüncü şahısların her türlü hukuki ihtilafları bakımından COMNET’e, görevlilerine, çalışanlarına ve mümessillerine yöneltilebilecek herhangi bir talep, harcama veya hak iddiası halinde, ilgili husus COMNET tarafından Müşteriye iletilecek ve Müşteri ilgili taleple bağlı olacaktır. İlgili hususlar kapsamında herhangi bir talebin COMNET aleyhine yöneltilmesi ve COMNET aleyhine bir sonuç alınması halinde Müşteri, üçüncü kişilerin ve COMNET’in uğradığı tüm zararı tazmin ile mükellef olduğunu kabul ve beyan eder. 

6.9. Müşteri, işbu sözleşme ve ekleri ile kendisine sağlanan hizmete ilişkin olarak her türlü işlemde ve faaliyette; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı ve yasa dışı veya yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici biçimde davranmamayı, fikri mülkiyet haklarına riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar hukuki ve cezai yaptırımlar müşteri sorumluluğunda olup, Müşteri bu konuda COMNET’in hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder. Müşterinin yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü davranış ve eylemlerde bulunması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde COMNET sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. 

6.10. Müşteri İçeriği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanununun 8. maddesi uyarınca sayılan suçları teşkil edecek biçimde olamaz ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı şekilde kullanılamaz. Müşteri İçeriği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı suçları düzenleyen 8. maddesi ve yine aynı kanunun malvarlığına ilişkin suçları düzenleyen 10. bölümü uyarınca sayılan suçları teşkil edecek şekilde olamaz ve bu biçimde kullanılamaz. 

6.11. Bu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, COMNET, Müşteri veya Müşterinin lisans sahiplerinden ya da kullanıcılarından ilgili fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere bu Sözleşme tahtında hiçbir hak almamaktadır. Müşteri COMNET’e yalnızca COMNET'in ilgili Hizmetleri Müşteriye sunması için Müşteri İçeriğini kullanma izni vermektedir. COMNET, Müşteriye veya istemcilerine Hizmet Tekliflerini sunmak veya resmi kurum ve kuruluşların taleplerine (mahkeme celbi ve emirleri gibi) uygun hareket etmek için Müşteri İçeriğini ifşa edebilir. İşbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin bazı özellikleri müşterilerin (a) düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini ya da bildirmek istedikleri diğer bilgileri (Müşteri İçeriği) ya da 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 3 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

(b) fotoğraf ve videolar da dâhil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmamak üzere edebi, sanat içerikli, müzikal ya da diğer içerikleri (Müşteri İçeriği) görmesine, göndermesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına ya da bunlarla ilgili işlemler yapmasına olanak verebilecektir. Sunulan Hizmetler kapsamında, Müşteri İçeriği göndermekle ya da Müşteri İçeriğini bu kapsamda yayınlamakla Müşteri, COMNET’e (i) Müşteri İçeriğinin sahibi-sağlayıcısı olduğunu ve bu nedenle bu içeriği yayınlama hakkına sahip olduğunu ya da Müşteri İçeriğinin telif ya da mülkiyet hakkı sahibinden yazılı olarak, bu içeriği kullanmak üzere gerekli dağıtım haklarına, lisanslara, izinlere ve/veya diğer yetkilere sahip olduğunu ve (ii) üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. 

6.12. COMNET, 5651 Sayılı Kanun uyarınca kural olarak Müşteri İçeriklerini izlemez ya da takip etmez. Bununla birlikte, COMNET içerik izleme hakkını saklı tutar (fakat bunu yapmakla yükümlü değildir) ve Müşteri İçeriklerinde yer alan herhangi bir unsurun bu Sözleşmeye uygunluğuna ya da bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar vermek hakkını saklı tutar. 

6.13. Müşteri ve COMNET arasındaki ilişkide, COMNET, bağlı şirketler veya COMNET’in lisans sahipleri, Hizmetlere ilişkin tüm fikri mülkiyet ve diğer hak ve menfaatlerin sahibidirler. COMNET, Müşteriye Sözleşme Süresi boyunca ve Sözleşme kapsamında Hizmetlere erişmek ve Hizmetleri kullanmak için sınırlı, geri alınabilir, gayri münhasır, alt lisans yoluyla başkalarına verilemeyen, devredilemez lisans/lar verebilir. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetlerde yer alan içerik ile sınırlama olmaksızın bunlarda bulunan metin, yazılım, scriptler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve ara-yüz özellikleri ile ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (COMNET İçeriği) daimi olarak COMNET’in mülkiyetindedir ya da bunların kullanım hakkı COMNET’in sahip olduğu imtiyaz dâhilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin fikir ve sanat eserlerinin korunması hakkındaki kanuna, marka ve/veya tasarım ve/veya patent korunması hakkında kanun hükmünde kararnamelere, diğer kanunlara ve Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler arasındaki sözleşmelere ve bu kapsamda fikri mülkiyet haklarına tabidir. İşbu Sözleşmeyle telif hakları, marka, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans Müşteriye verilmemektedir. COMNET, COMNET İçeriğine ilişkin ve Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş diğer tüm hakları da saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri Müşteriye devrolunmaz. 

6.14. Bu Sözleşme veya ekleri kapsamında müşteriye varsa verilen tüm lisanslar bu Sözleşmeye uyulması şartına bağlıdır ve Müşterinin bu Sözleşmenin herhangi bir koşul ya da şartına uygun hareket etmemesi halinde derhal ve kendiliğinden iptal edilecektir. 

6.15. Müşteri ya da herhangi bir istemcisi ya da kullanıcısı, Hizmetleri, bu Sözleşmede açıkça belirtilen şekil ve amacın dışında kullanamaz. Müşteri ya da herhangi bir istemcisi/kullanıcısı, Hizmetlere ilişkin bir yazılımı değiştiremez, karıştıramaz, tamir edemez ya da bunlardan türev işlemlere tabi tutamaz, Hizmetleri tersine tasarlayamaz, kaynak koda dönüştüremez veya Hizmetlerin içerisinde yer alan herhangi bir yazılımın kaynak kodunu elde etmek için herhangi bir işlem veya prosedür uygulayamaz, ücret ödememek için veya kullanım limitini veya kotalarını aşacak şekilde Hizmetlere erişim sağlayamaz, kullanamaz veya kullandıramaz. 

6.16. Sözleşme Süresi boyunca ve sonrasında Müşteri, kullanmış olduğu Hizmetlere ilişkin olarak COMNET veya COMNET’in bağlı şirketlerinin, müşterilerinin, satıcılarının, iş ortaklarının veya lisans sahiplerinin aleyhine bir patent ya da fikri mülkiyet hakkı ihlali talep ya da iddiasında bulunmayacak ya da üçüncü şahısları bu yönde yetkilendirmeyecek, teşvik etmeyecek ya da desteklemeyecektir. 

6.17. Müşteri, Hizmetlerin doğru bir şekilde kullanılmasından tek başına sorumludur. Erişim güvenliği ve koruması Müşteri tarafından sağlanacaktır. 

6.18. Müşteri, kendi kullanıcı ya da istemcilerinin Müşteri İçeriği ve Hizmetleri kullanmasından sorumlu olacaktır. Müşteri, tüm kullanıcılarının işbu Sözleşme kapsamında kendisiyle ilgili olarak belirtilen tüm yükümlülüklere uymalarını ve kullanıcılarıyla yapmış olduğu sözleşme ve anlaşmalardaki şartların işbu Sözleşmeye uygun olmasını sağlayacaktır. Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin kullanıcıları tarafından ihlal edildiğini öğrendiğinde söz konusu kullanıcıların Müşteri İçeriği ve Hizmetlere erişim haklarını derhal iptal edecektir. 

6.19. COMNET, Müşteri’nin kullanıcılarına/istemcilerine Hizmetler dâhil herhangi bir destek veya hizmeti doğrudan ya da dolaylı olarak sağlamakla mükellef değildir. 6.20. COMNET, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak sebebi ne olursa olsun dolaylı, çevresel, ikincil, özel ya da arıza, hasar veya zararlar nedeniyle Müşteri, Müşterinin kullanıcıları veya istemcileri veya diğer üçüncü şahıslara karşı sorumluluk taşımamaktadır. 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 4 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

6.21. Mahkeme kararıyla İspatlanmış olan ağır ihmal ya da kasıtlı suistimaller dışında, COMNET, Müşterinin kullanıcı ve istemcilerine veya diğer üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

6.22. COMNET, Müşteriye sağlanan Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, COMNET, Hizmetlerinin Müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu Sözleşme kapsamında sağlanan Hizmetlerin kullanılması veya kullanılmamasından dolayı uğrayabileceği ve tamamen COMNET’in kusuruyla sebebiyet verildiği tespit olunan doğrudan zararları açısından COMNET’in sorumluluğu, en fazla ve ilgili Hizmetler için ödenen ortalama yıllık ücret tutarını aşmamak üzere ispatlanmış doğrudan zararlar ile sınırlıdır. 

6.23. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenleyici işlemler ile COMNET’e yükleyeceği ek mükellefiyetler bakımından da COMNET kendisinden istenildiği şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenleyici işlemlerine riayet ile mükelleftir. Bu mükellefiyetlere riayet etmesi kapsamında Müşteri her ne nam veya ad altında olursa olsun, COMNET’den maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.24. İşbu Sözleşme kapsamında mevcut ve uygulanabilir yasaların mücbir sebep olarak tanımladığı durumlarda (Mücbir Sebep), taraflar herhangi bir kusur, gecikme veya hizmet kesintisinden dolayı birbirlerine karşı sorumlu olmayacak veya hesap vermeyeceklerdir. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerine engel olan Mücbir Sebep halinin 2 (iki) aylık süreyi aşması halinde taraflar 1 (bir) ay öncesinden yapacakları yazılı bildirim ile Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptirler. 

6.25. Taraflardan herhangi birinin herhangi bir hak, yetki ya da yasal yolu kullanmaması ya da bu hususta gecikmesi, aksi burada belirtilmediği sürece söz konusu hak, yetki ya da yasal yoldan feragat edildiği anlamına gelmez. Taraflardan birinin karşı tarafın ifa edeceği bir hüküm, koşul ya da şarttan ya da bu husustaki bir ihlalden feragat etmesi aynı hüküm, koşul ya da şarttan daha sonra da feragat edileceği şeklinde görülmeyecek ya da yorumlanmayacaktır. 

6.26. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki iş ve servislerin yürütüleceği yerde uygulanan diğer yolsuzlukla mücadele veya benzer diğer düzenlemelerine (Yürürlükteki Yasalar) uymalıdır ve tüm Müşteri personeli, alt işverenleri, danışmanları, aracıları veya temsilcilerinin bunlara uymasını sağlamalıdır. Müşteri, COMNET’in işbu Sözleşme konusu işi alması, elinde bulundurması, ya da işin COMNET'e yönlendirilmesi maksadı ile herhangi bir devlet memuru veya çalışanına, devlet kontrolünde veya devlet tarafından sahip olunan kuruluşlara, şirketlere, siyasi partilere, adaylara, söz konusu para veya değerli şeyin (COMNET tarafından Müşteri’ye verilen veya borçlanılan miktarlar dâhil olmak üzere) yukarıda sıralananlardan birine verileceğini bilen herhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak, para veya değeri para ile ölçülebilir herhangi bir ödeme yapmamalı, teklif etmemeli veya vaade bulunmamalıdır. İşbu Sözleşmede yer alanlara halel getirmeksizin, işbu maddede yer alan herhangi bir beyan veya taahhüde aykırı davranılması halinde, COMNET işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini askıya alabilir ve işbu Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu bölümde yer alan beyan ve taahhütlerin Müşteri veya yöneticileri, temsilcileri, çalışanları veya memurları tarafından Yürürlükteki Yasalar kapsamında herhangi bir ihlali halinde COMNET veya temsilcilerinin uğradığı her türlü zarar, talep veya masraf bakımından Müşteri, COMNET’i sorumsuz addeder ve COMNET, kendisi veya temsilcilerinin işbu kapsamda uğrayabileceği tüm zararları Müşteri’den tazmin etme hakkını saklı tutar. 

7. GİZLİLİK: 

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi ifşa eden taraf veya bağlı şirketleri tarafından yazılı veya diğer fiziksel şekillerden birinde hazırlanarak alıcı tarafa gönderilen veya alıcı tarafın uhdesine giren, niteliği gereğince gizli olan veya ifşa eden taraf veya bağlı şirketleri tarafından gizli olduğu belirtilen tüm belgelerdir. Taraflar bu Gizli Bilgileri, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Sözleşmenin sona erme tarihini müteakip 3 (üç) yıl boyunca başka üçüncü şahıslara ifşa edemez. 

7.2. İfşa edildiği tarihte alıcı tarafın, kamuya açık veya bu tarihte kamuya açık hale geldiğini ispatladığı bilgiler veya gizlilik şartı olmadan üçüncü bir şahıstan alındığını ispatladığı bilgiler veya gizli bilgileri kullanmaksızın herhangi bir tarafın bağımsız olarak geliştirmiş olduğunu veya geliştirdiğini ispatladığı bilgiler veya bu sözleşme imzalanmadan önce alıcı tarafın bildiğini ispatladığı bilgiler veya tarafların bulundukları ülkede mevcut yasa veya yönetmeliklerin veya herhangi bir resmi kurum veya yargı yetkisine sahip kuruluş tarafından verilen talimatın sonucunda ifşa edilmesinin gerekli veya uygun olduğunun ispatlandığı Gizli Bilgiler yukarıdaki paragraf kapsamına girmez. 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 5 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

7.3. Müşteri, Gizli Bilgiyi veya bunların herhangi bir kısmını; işbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe ve Avrupa Birliği (ve Amerika Birleşik Devletleri) kanunları veya mevzuatında veya Gizli Bilginin edinildiği yer hukukunun uygulanabilir kanunları veya mevzuatı tarafından yetkilendirilmedikçe veya izin verilmedikçe; kullanılamaz, ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Hususi olarak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; Gizli Bilgi (a) Avrupa Birliği (veya Amerika Birleşik Devletleri) tarafından ambargo uygulanan ülkelere veya (b) Avrupa Komisyonu tarafından kısıtlayıcı önlemler alınmış (veya Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığının Özel Belirlenmiş Uyruklar listesinde veya Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığının Kabul Edilmeyen Kişiler veya Kurumlar Listesinde) veya uygulanabilir ihracat sınırlama kanunları veya mevzuatı kapsamındaki diğer listelerde yer alan herhangi bir kimseye ihraç edilemez veya tekrar ihraç edilemez. Gizli Bilgiyi kullanması ile Müşteri, işbu sayılı ülkelerin hiçbirinde yerleşik ve faaliyette bulunmadığını veya kendisinin belirtilen listelerde yer almadığını beyan etmiş addolunur. 

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ: 

8.1. İşbu Sözleşme ekli Teklif/Sipariş Formu, ve varsa Ek Protokol(ler)de belirtilen Hizmetler için öngörülen süre boyunca (Sözleşme Süresi) geçerlidir. Ödemeler, hizmetin alınmaya başlaması ile yapılacaktır. 8.2. (i) Herhangi bir faturanın COMNET faturasında belirlenen vade tarihinde ödenmemiş olması; (ii) ödemedeki gecikmenin 10 (on) takvim gününü aşması; (iii) ilgili Sipariş Formları ile getirilen teminata ilişkin hükümler kapsamında ilgili teminatın Müşteri tarafından zamanında teslim edilmemesi; (iv) Müşteri tarafından işbu Sözleşmede belirtilen diğer mali yükümlülüklere aykırı davranılması hallerinde işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında sunulan Hizmetler COMNET tarafından derhal askıya alınabilir ve/veya kısıtlanabilir. İşbu madde kapsamında askıya alınan Hizmetlerin tekrar başlatılabilmesi için (i) Müşteri tarafından, ödemenin gecikme faiziyle birlikte ödenmesi; (ii) teminatın teslim edilmesi; (iii) Hizmetlerin askıya alınmasından doğan masrafların COMNET'e ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde ve ödeme ve/veya teminatın tesliminde yaşanan gecikmenin 15 (on beş) takvim gününü aşması halinde COMNET hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin Hizmetleri kesin olarak durduracak ve işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak feshedebilecektir. Böylesi bir halde COMNET’in, uğradığı veya uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararını Müşteriden tazmin hakkı saklıdır. İşbu madde kapsamında Sözleşmenin tek taraflı olarak COMNET tarafından feshedilmesi halinde, Müşteri tarafından ayrıca işbu Sözleşme ve ekleri ile tespit olunan Hizmetlerin bedellerinin tamamı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel addolunacak ve Müşteri tarafından derhal COMNET’e ödenecektir. 

8.3. Müşterinin bu sözleşme veya eklerinden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birine (i) aykırı davranması, (ii) geç, (iii) eksik veya (iv) kusurlu ifa etmesi veya (v) hiç ifa etmemesi (Temerrüt Hali); veya (vi) mevcut yasa, yönetmelik, mahkeme emri ve diğer resmi emir ve talimatlara uymaması veya (viii) hakkında iflas, aciz, kayyum, yeniden yapılandırma, tasfiye işlemi başlatılması veya gönüllü veya mecburi şirket yapılandırması, kayyum veya tasfiye davasının açılması; veya (ix) Müşterinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri yasa dışı/ yasalara aykırı olarak kullandığının tespit edilmesi hallerinde, herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın, COMNET’in sahip olduğu işbu sözleşmeden veya yasalardan kaynaklı ilave hakları saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı nedenle fesih hakkı mevcuttur. İşbu madde kapsamında sözleşmenin tek taraflı olarak COMNET tarafından feshedilmesi halinde Müşteri tarafından ayrıca işbu sözleşme ve ekleri ile tespit olunan hizmet bedelinin tamamı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın muacceliyet kespedeceği gibi derhal COMNET’e ödenmelidir. 

8.4. İlgili Sipariş Formu, EK-3 Hizmet Uygulama Esasları, ve Ek Protokol(ler)de (i) Müşteri talebiyle veya yasal bir zorunluluk nedeniyle değişiklik yapılması, veya (ii) bir hizmet sunumunun “Düşürülmesi” (sunum şeklinin iptali ve daha düşük kapasiteli yeni bir sunum şeklinin devreye sokulması) veya (iii) “Değiştirilmesi” (bir hizmet sunum şeklinin bir veya iki farklı sonucu birleştiren başka bir sunum şekliyle değiştirilmesi) hallerinde ilgili hizmet iptal edilmiş sayılır. Böylesi hallerde Sipariş Formu ve Ek Protokol(ler)de yer alan İptal Ücretleri ve Hizmetlerle ilgili olarak COMNET tarafından üstlenilmiş veya üstlenilecek olan diğer tüm maliyet ve masraflar Müşteri tarafından COMNET’e derhal ödenecektir. Hizmetlerin COMNET tarafından sunulmaya başlamasından sonra iptal edilmesi halinde ise ilaveten işbu Sözleşme, ilgili Teklif/Siparişi Formu ve Ek Protokol(ler) kapsamında ödenmesi gereken hizmet bedellerinin tamamı derhal COMNET’e ödenecektir. Verilen hizmetlerden herhangi birinin, birkaçının veyahut hepsinin “Yükseltilmesi” halinde işbu Sözleşmenin eki niteliğinde olan Sipariş ve Ek Protokoller yeniden düzenlenecektir. 

8.5. Sözleşme Teklif/Sipariş Formunda ve/veya eklerinde belirtilen tarihler arasında geçerli olacaktır. Yukarıdaki hükümlerle çelişmemek ve üç (3) ay öncesinde yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla Müşteri dilediği zaman COMNET tarafından sunulacak Hizmetlere ilişkin Sipariş Formu dolayısıyla işbu Hizmetlere ilişkin tüm taleplerini iptal edebilir. Ancak iptalden 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 6 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

doğacak varsa taahhüt ve kurulum bedelleri Müşteri’ye hizmet bitim tarihinde fatura edilir. Müşteri oluşacak cayma bedellerini peşin olarak ödemeyi kabul ve beyan eder. 

9. TAAHHÜT 9.1. Müşteri, Teklif/Sipariş Formunda belirtilen sürede hizmet almayı COMNET’e taahhüt eder. Taahhüt süresi dışında Müşteri hizmetlerinin iptalinin durdurulmasını 3(ay) öncesinden haber vermek şartı ile talep edebilir. İptal tarihinde varsa yapılan indirimler Müşteri lehine olacak şekilde hesaplanarak Müşteri’ye fatura edilir. Bu fatura Müşteri tarafından peşin olarak vadesinde ödenecektir. 

10. BİLDİRİMLER: 

10.1. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak olan bildirimler, tarafların işbu Sözleşme ile belirli adreslerine posta/kurye aracılığı ile veya e-posta veya faks aracılığı ile yapılacaktır. Bu adreslerin geçerli bir adres olması, alınan Hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk taraflara aittir. 

10.2. Müşteri başvuru esnasında ve/veya Hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra COMNET’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, Müşteri COMNET’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. 

11. KAYITLAR: 

11.1. Müşteri, üçüncü kişilere yapılan ödemelere dair kayıtlar dâhil, işbu Sözleşme ile alakalı tüm makbuz ve harcamalarına ilişkin kayıtları detaylandırılmış faturalarla desteklenmiş ve Hizmetler ile ilgili genel kabul gören muhasebe ilkeleri ile uyumlu olarak, ihracat transferlerine ilişkin bilgilerle de birlikte tam, doğru ve gerçeği yansıtan şekilde tutmalıdır. Ayrıca Müşteri, işbu kayıtları yazılı talebi takip eden 15 (on-beş) takvim günü içerisinde, olağan iş saatlerinde Müşteri’nin iş merkezinde, COMNET tarafından veya COMNET ve/veya bağlı şirketleri adına denetlenmek üzere denetim için hazır etmeli, ilgili bilgilerin incelenmesi ve kopyalanması için COMNET’e makul düzeyde yardımcı olmalıdır. COMNET, denetleme sırasında elde edilen bilgiyi, işbu Sözleşmenin 4 (dört) numaralı maddesi kapsamında Gizli Bilgi olarak addedecektir. 

12. BÖLÜNEBİLİRLİK: 

12.1. İşbu Sözleşmenin esaslı nedenlerini teşkil eden ‘Beyanlar ve Yükümlülükler’, ‘Sözleşmenin Sona Ermesi’, ‘Tazminat’, ‘Cezai Şart’, ‘Sorumluluklar’ ve ‘Sorumsuzluklar’ hususlarını düzenleyenler hariç herhangi başka bir hükmünün mevcut yasalar çerçevesinde geçersiz, yasaya aykırı ya da ifa edilemez olması halinde Sözleşmenin geriye kalan hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçersiz, yasaya aykırı ya da ifa edilemez hükmün yerine tarafların amacına en yakın anlamı veren, müşterek olarak kabul edilmiş geçerli, yasaya uygun ve ifa edilebilir bir hüküm getirilecektir. 

13. DEVİR VE TEMLİK: 

13.1. Taraflardan biri karşı Tarafın yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşmeyi ya da Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini tümüyle ya da kısmi olarak temlik veya devredemez. 

13.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin ifası için uygulanabilir olan kanunlara, yönetmeliklere, yönergelere, talimatlara ve işbu Sözleşme kapsamında yetkili olan mahkemelerin kararlarına uymayı kabul eder. Müşteri, kendisine önceden temin edilmiş olan Hizmetlerin ithal, ihraç veya yeniden ihraç edilmesine ilişkin uygulanabilir olan ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Avrupa Birliği [ve Amerika Birleşik Devletleri] kanunları ve mevzuatı dâhil tüm ihracat kanunlarına ve mevzuatına uygun hareket edecek, (ihraç ve ithal için gerekli evrak dâhil) tüm evrakı dolduracak ve Sözleşmede yazılı yükümlülüklerinin ifası için gereken tüm izin ve lisansları alacaktır. Müşteri, COMNET’in, ihracat kontrol kanun ve mevzuatlarının uygulanmamasından veya bununla bağlantılı olarak işbu 9 (dokuz) numaralı maddenin Müşteri tarafından ihlal edilmesi hallerinde, işbu ihlalin COMNET’in kasıtlı davranışlarından kaynaklandığının yetkili bir mahkeme tarafından tespit edildiği durumlar hariç olmak üzere, ortaya çıkan her türlü iddia, yargılama, dava, ceza, zarar, masraf ve hasarlar için tazmin edecek ve COMNET’i sorumsuz addedecektir. İşbu Sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla COMNET, Müşteri tarafından işbu 9 (dokuz) numaralı maddenin ihlal edilmesi hallerinde, işbu sözleşmenin 5 (beş) numaralı maddesi uyarınca belirtilen yükümlülüklerinin ifasını derhal askıya alabilir ve işbu Sözleşmeyi feshedebilir. 

Comnet A.Ş. Müşteri Kaşe / İmza: İnternet ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sayfa | 7 Genel Koşul ve Şartlarını İçerir Çerçeve Sözleşmesi 

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

14.1. İşbu Sözleşme ve ekleri ile Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve tarafların ortak mutabakatı ile çözümlenemeyen uyuşmazlıkların halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.